تبلیغات
ماجراجویان

[RB:Blog_And_Post_Title]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقعیت :

زنجان، ۷۵ كیلومتری جنوب خدابنده در كنار مسیر ارتباطی جاده جدید كبودرآهنگ و در نزدیكی شهر زرین رود

استان همدان، کبودر آهنگ، شیرین سو، روستای آق بلاغ آق داغ (17 کیلومتری شمال شیرین سو)

زنجان، ۷۵ كیلومتری جنوب خدابنده در كنار مسیر ارتباطی جاده جدید كبودرآهنگ و در نزدیكی شهر زرین رود

استان همدان، کبودر آهنگ، شیرین سو، روستای آق بلاغ آق داغ (17 کیلومتری شمال شیرین سو)